Ụ kệ khuyến mại 3 tầng

Ụ kệ khuyến mại: Dùng trong bán hàng và trưng bày sản phẩm
u-ke-khuyen-mai-1